Особлива інформація емітента

Структура власності

Структура власності p7s

Особлива інформація від 09.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння Батьковець О.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.03.2019
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Новороздiльське гiрничо-хiмiчне пiдприємство «Сiрка»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
81652, Львiвська обл., м. Новий Роздiл,, вул.Гiрнича, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
32940082
5. Міжміський код та телефон, факс
– –
6. Електронна поштова адреса
sirka@emiti.net

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* – –
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці nrsirka.com в мережі Інтернет 11.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Наконечний Орест Миколайович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019р.: припинено повноваження члена правлiння ПрАТ «НГХП «Сiрка» Наконечний Орест Миколайович, паспорт КА 293036 виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, дата видачi паспорта 19.02.1997. До моменту припинення повноважень, член правлiння перебував на посадi з 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Сiмашкевич Галина Юрiївна 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019р.: припинено повноваження члена правлiння ПрАТ «НГХП «Сiрка» Сiмашкевич Галини Юрiївни, паспорт КС 056970 виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, дата видачi паспорта 06.06.2002. До моменту припинення повноважень, член правлiння перебувала на посадi з 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Мельничук Роман Едуардович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019р припинено повноваження члена правлiння ПрАТ «НГХП «Сiрка» Мельничук Романа Едуардовича, паспорт КА 848637 виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, дата видачi паспорта 23.06.1998. До моменту припинення повноважень, член правлiння перебував на посадi з 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.01.2019 припинено повноваження Член правлiння Кузiв Роман Андрiйович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019р припинено повноваження члена правлiння ПрАТ «НГХП «Сiрка» Кузiв Романа Андрiйовича паспорт КА 353778 виданий Миколаївським РВ УМВС України у Львiвськiй областi, дата видачi паспорта 09.02.1997. До моменту припинення повноважень, член правлiння перебував на посадi з 2017 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
22.01.2019 призначено Заступник голови правлiння Бердаль Андрiй Юрiйович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019 обрано на посаду Заступника голови правлiння Бердаль Андрiя Юрiйовича, паспорт КС 086853 виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi, дата видачi паспорта 25.10.2002. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв:- 01.12.2017-12.12.2018 перший заступник директора ПрАТ «Роздiльський керамiчний завод»;- з 13.12.2018 – генеральний директор ТОВ «Роздiльська цегла». Строк призначення на посаду не визначено.
22.01.2019 призначено Член правлiння Мельник Павло Володимирович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019 обрано на посаду члена правлiння Мельник Павла Володимировича, паспорт КВ 606844 виданий Трускавецьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi, дата видачi паспорта 26.12.2001. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – не обiймав. Строк призначення на посаду не визначено.
22.01.2019 призначено Голова правлiння Батьковець Олександр Володимирович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення єдиного акцiонера №1 вiд 22.01.2019 обрано на посаду Голови правлiння Батьковець Олександра Володимировича, паспорт СР 070504 виданий Радивилiвським РВ УМВС України в Рiвненськiй областi, дата видачi паспорта 13.06.1996. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: – 23.11.2011-18.03.2014 iнженер з з органiзацiї i експлуатацiї та ремонту ТзОВ «Кременець Агро»; – 20.03.2014-23.06.2015 головний iнженер ТзОВ «Броди Агро»; – 07.06.2017-29.12.2017 головний iнженер ДП «НГХП «Сiрка» (реорганiзованого в ПрАТ «НГХП «Сiрка»); -з 29.12.2017 голова правлiння ПрАТ «НГХП «Сiрка».Строк призначення на посаду не визначено.